ေလာကနီတိကို ေလ႔လာျခင္း


"ေက်ာ႔ကြင္းမွ ႏွစ္ႀကိမ္သုံးႀကိမ္လြတ္ၿပီးေသာ သမင္"
(နည္းပညာေၾကာင္႔ ယခုေခတ္မွာ လြတ္လမ္းသိပ္မရွိေတာ႔)
"ႏွစ္ေက်ာင္းသုံးေက်ာင္း ေျပာင္းၿပီးေသာရဟန္း"
(ဂလိုဘယ္ေခတ္၌ ေျပာင္းသင္႔က ေျပာင္းၾကရေပမည္)
"ႏွစ္လင္သုံးလင္ေျပာင္းၿပီးေသာ မယားတို႔သည္"
(ဒါေတာ႔ မသိ)
ဆိုတဲ႔ေလာကနီတိအဆိုက အံမဝင္ေတာ႔သလို ျပည့္စုံမႈလည္း မရွိေတာ႔ပါ။
ႏွစ္ႀကိမ္သုံးႀကိမ္ျဖတ္ၿပီးေသာ ေဖ႔စ္ဘုတ္တို႔သည္
(အလုပ္အလြန္ပ်က္က ျဖတ္ၾကရေပမည္)
"ကတမာယာ ျပဳအပ္ေသာမာယာရွိကုန္၏"၊ (ဝါ) ေဘးကလူ ယုံရခက္၏။
ဤ "........." စကားမ်ားသည္ ေလာကနီတိအဆိုမ်ားတည္း။
Post a Comment