အိုင္ဒင္တတီသတ္မွတ္ပုံ


ဂ်ာမန္နဲ႔ ျပင္သစ္လူမ်ိဳးႏွစ္ေယာက္ သူတို႔ခ်င္းေတြ႔ဆုံရာမွာ တစ္ေယာက္က ဂ်ာမန္ ေနာက္တစ္ေယာက္က ျပင္သစ္ျဖစ္ေနၿပီး သူတို႔ႏွစ္ေယာက္နဲ႔ အီ ရတ္၊ အီဂ်စ္လူမ်ိဳးႏွစ္ေယာက္ေတြ႔ဆုံရာမွာေတာ႔ ေရွ႕ႏွစ္ေယာက္က ယူ႐ိုပီ ယံေတြျဖစ္သြားၿပီး ေနာက္ႏွစ္ေယာက္က အာရပ္ေတြျဖစ္သြားပါေတာ႔တယ္။
ေရွ႕ခြဲျခားမႈက ႏိုင္ငံအေပၚအေျခခံၿပီး ေနာက္ခြဲျခားမႈက စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းကို အေျခခံတယ္။
(The Clash of Civilizations. P 76)

Post a Comment