အေမရိကန္ပစၥည္း နဲ႔ စီဗီ လိုက္ေဇးရွင္း


အေမရိကန္ပစၥည္းေတြ ကမၻာအႏွံ႔လူႀကိဳက္မ်ားလာလို႔ အေနာက္တိုင္း စီဗီ လိုက္ေဇးရွင္းဟာ ယူနီဗာဆယ္ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းျဖစ္လာေနတယ္ဆိုတဲ႔ အျမင္ကို ခပ္ေထ႔ေထ႔ ေထာက္ျပလိုက္တဲ႔ ဟန္တင္တန္ရဲ႕ ျပကြက္ တစ္ ကြက္ပါ။
"Somewhere in the Middle East a half-dozen young men could well be dressed in jeans, drinking Coke, listening to rap, and, between their bows to Mecca, putting together a bomb to blow up an American airliner."

Post a Comment