ဟိုက္ ဒီမိုကေရစီ


ဟိုက္ ဒီမိုကေရစီ ေခါင္းစဥ္ေအက္က ဒိုင္နက္စတီမ်ားအေၾကာင္း၊ အေရာင္အေသြးစုံလွတယ္။
George H. Bush
ၿပီးရင္
George W. Bush
ၿပီးရင္
George Z. Bush ကို အေမရိကန္ေတြ ေမ်ွာ္ေနၾကသလား

Post a Comment