ဘာသာပ်ံ႕ႏွံ႔မွဳ


ေတာ္ေတာ္အဓိပၸါယ္ရွိ၊ ေတာ္ေတာ္လည္း ေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ႔ မွတ္ခ်က္ ပါ။ဘုရင္မကို ဖမ္းဖို႔ႀကိဳးစားခ်ိန္မွာ ကိုယ္တိုင္လည္း"ခြ"ခ်က္မိေနႏိုင္တယ္။

ၿမဳိ႕ႀကီးေတြေပၚ ရုတ္တရက္တက္လာတဲ႔၊ အလယ္တန္းပညာေရးသာအဆင္႔ ရွိတဲ႔ ပထမမ်ိဳးဆက္ရဲ႕ စိတ္ဓာတ္ေရးရာ၊ ခံစားမႈေရးရာ၊ ကိုယ္က်င္႔ေရးရာနဲ႔ လူမႈေရးရာလိုအပ္ခ်က္ေတြကို အဒမ္ စမစ္တို႔၊ ေသာမတ္ ဂ်က္ဖာဆင္တို႔ လည္း ျဖည္႔ဆည္းမေပးႏိုင္ပါ။ ဂ်ီးဇက္ ခ႐ိုက္လည္း ျဖည္႔ဆည္းေပးႏိုင္မွာ မဟုတ္၊ ဒါေပမဲ႔ သူ႔မွာေတာ႔ အခြင္႔အလမ္းပိုရွိႏိုင္တယ္။

Neither Adam Smith nor Thomas Jefferson will meet the psychological, emotional, moral, and social needs of urban migrants and first-generation secondary school graduates. Jesus Christ may not meet them either, but He is likely to have a better chance.

ေရရွည္မွာေတာ႔ မိုဟာမက္က ေအာင္ပြဲခံသြားတယ္။ ခရစ္ယန္ဘာသာ ျပန္႔ႏွံ႔ တာက သူမ်ားဘာသာဝင္ေတြကို ကိုယ္႔ဘာသာထဲ သြတ္သြင္းလို႔၊ အစၥလမ္ က သူမ်ားဘာသာဝင္ေတြကို ကိုယ္႔ဘာသာထဲလည္း သြတ္သြင္းတယ္၊ ေမြး လည္း ေမြးထုတ္တယ္။

(ဟန္တင္တန္)

In the long run, Mohammed wins out. Christianity spreads primarily by conversion, Islam by conversion and reproduction.

(The Clash of Civilization. p 65.)

Post a Comment