သူငယ္ခ်င္း


ပုံရဲ႕ ေမာ္ရယ္က သူငယ္ခ်င္းဆိုတာ ဆြဲမတင္ႏိုင္ရင္သာေနမယ္ ေအာက္ ျပဳတ္က်မသြားေအာင္ေတာ႔ အၿမဲစဥ္းစားေပးတယ္ တဲ႔။

Post a Comment