ဆင္ေျခ ႏွစ္


ေျခရာခံေၾကးလား
ဘယ္သူ႔ေျခရာက
မိုးလုံေလလုံရွိလို႔လဲ ကြာ။

ရြာသားတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ကေတာ႔
မုိးနဲ႔ေျမထိတဲ႔ေနရာမွာ လူမျဖစ္ခ်င္ဘူး
ငါ ေသြးထားတဲ႔ဓား မထုတ္ႏိုင္ခင္
ငါ ျပားသြားမွာစိုးရိမ္တယ္။


 

Post a Comment