ဗုဒၶဘာသာ နဲ႔ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္း


သီဟိုဠ္၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ လာအိုနဲ႔ ကေမၻာဒီးယားမွာ ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာ စီဗီ လိုက္ေဇးရွင္းရွိတယ္၊ တိဗက္၊ မြန္ဂိုလီးယားနဲ႔ ဘူတန္တို႔မွာ မယာယာန စီဗီ လိုက္ေဇးရွင္းရွိတယ္ လို႔ ဟန္တင္တန္က အဆိုျပဳပါတယ္။
ဒါေပမဲ႔ အားလုံးၿခဳံၾကည့္ေတာ႔ ဗုဒၶဘာသာေရာက္ရွိသြားတဲ႔ ႏိုင္ငံေတြမွာ ယဥ္ေက်မႈေဟာင္းေတြ ရွိေနႏွင္႔ၿပီး အဲဒီယဥ္ေက်းမႈေတြနဲ႔ ေရာေႏွာသြားလို႔ ဗုဒၶဘာသာဟာ ဘာသာႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေပမဲ႔ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းအေနနဲ႔ သီးသန္႔ မရွိတာလု႔ိ သူက ေကာက္ခ်က္ခ်ပါတယ္။
ဥပမာ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမႈလြမ္းမိုးေပမဲ႔ ဂ်ပန္က ဂ်ပန္စီဗီလိုက္ေဇးရွင္း၊ တရုတ္က ဆင္းနစ္(Sinic)စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းအေနနဲ႔ ရွိေနျခင္းမ်ိဳးပါ။ (ဒါ႔ေၾကာင္႔ အဂၤလိပ္လို Buddhist culture, Buddhist tradition တို႔သာေတြ႔ရၿပီး Buddhist civilization လို႔ မေတြ႔ရျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။)

~~~~~

Religion is a central characteristic of civilizations, and, as Christopher Dawson said, "the great religions are on which the great civilizations rest."
ကိုးကြယ္မႈဘာသာတရားေတြဟာ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းေတြရဲ႕ သေဘာလကၡ ဏာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ အဓိကဗဟိုခ်က္မေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ "ကမၻာ႔ဘာသာႀကီးေတြဟာ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းေတြရဲ႕ တည္ရာမွီရာျဖစ္ပါ တယ္" လို႔ ခရစၥတိုဖာ ေဒၚဆင္က ဆိုပါတယ္။

Of Weber's five "World religions," four- Christianity, Islam, Hinduism and Confucianism- are associated with major civilizations. The fifth, Buddhism, is not. Why is this the case? Like Islam and Christianity, Buddhism early separated into two main subdivisions, and, like Christianity, it did not survive in the land of its birth.


ဝက္ဘာ သတ္မွတ္တဲ႔ "ကမၻာ႔ဘာသာႀကီး ငါးခုမွာ" ေလးခုျဖစ္တဲ႔ ခရစ္ယန္၊ အစၥလမ္၊ ဟိႏၵဴနဲ႔ ကြန္ဖ်ဴးရွပ္တို႔ဟာ စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနၿပီး နံပါတ္ငါးျဖစ္တဲ႔ ဗုဒၶဘာသာကေတာ႔ (စီဗီလိုက္ေဇးရွင္းေတြနဲ႔) ဆက္စပ္မေန ပါဘူး။ ဘာ႔ေၾကာင္႔ ဒီလိုျဖစ္ေနရတာလဲ။ အစၥလမ္နဲ႔ ခရစ္ယန္ဘာသာေတြလို ဗုဒၶဘာသာဟာ ေစာေစာပိုင္းကတည္းက အဓိက ဂိုဏ္းႀကီးႏွစ္ဂိုဏ္း ကြဲ ထြက္သြားခဲ႔တယ္။ ေနာက္ၿပီး ခရစ္ယန္ဘာသာလိုပါပဲ ေမြးဖြားေပးလိုက္ တဲ႔ ႏိုင္ငံထဲမွာ ဆက္လက္ရွင္သန္(တည္ရွိ) မေနခဲ႔ပါဘူး................

Post a Comment