အသံရွင္ ဘယ္သူလဲ

ဆရာဝန္က စိတ္ေဝဒနာရွင္တစ္ေယာက္ကုိ ေမးေနတာပါ။

“ဘယ္သူ ေျပာေနတယ္ဆုိတာလည္း မသိ၊ ဘယ္ကလာတာလဲ မသိရတဲ့ အသံေတြ ၾကားရတာမ်ား ရွိသလား”

“ရွိတာေပါ့ ေဒါက္တာ”

“ဘယ္လုိ အခ်ိန္ေတြမွာ အဲ့ဒီလုိ ျဖစ္တတ္သလဲ”

“တယ္လီဖုန္းလာလုိ႔ ေကာက္ကုိင္ရင္ ဖုန္းေခၚတဲ့သူက သူဘယ္သူဆုိတာ မေျပာတဲ့အခါေတြမွာပါ ေဒါက္တာ”


Ref: Wisdom from laughter


ကမ္းလက္Copyright © 2012 ကမ္းလက္. All rights reserved.

Post a Comment