ဘုရား ဘုရား ဘုရား


  ေမြးေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၂၈) က ဘီးလ္ဂိတ္နဲ႔ သြားတူေနပါေပါ႔လား။ သူကေတာ႔ ဟုတ္လို႔။
ကိုယ္ကေတာ႔ စေကာ္ပီယံ၊ ကင္းမလက္မည္း၊ ေခါင္းမာ၊ ထင္ရာလုပ္၊ ထင္ရာစိုင္း။ တေဇာက္ကန္း။

Post a Comment