ရီဆာ႔ခ်္


အာရွက ဂရိ  ဥေရာပ ရီဆာ႔ခ်္

သုေတသန တစ္ဖြဲ႔က
" ဥေရာပမွာ ဘယ္လူမ်ိဳးက အလုပ္ အႀကိဳးစားဆုံးလဲ " ဆုိတဲ႔ ေမးခြန္း ေမးရာမွာ
ဂရိ ေတြကလြဲရင္ ဥေရာပတစ္တိုက္လုံးက " ဂ်ာမန္ " လိ႔ု ေျဖၾတယ္။
ဂရိ ေတြကေတာ႔ ဂရိေပါ႔ ေလ။ အေျဖေတြ ထြက္လာေတာ႔ ဂရိ ေတြက ဥေရာပတစ္တိုက္လုံး မတရာဘူးတဲ႔။

ျမန္မာ ရီဆာ႔ခ်္

ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ျပည္ေထာင္စု ႀကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးအသင္းဟူသည္ ( မေျဖမီ နာမည္ကို ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားပါ )
( က ) ဆရာဝန္မ်ား၊ က်န္းမာေရး အသိ အတတ္ ပညာရွင္မ်ားျဖင္႔ ဦးေဆာင္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။
( ခ ) ပရဟိတ တကယ္လုပ္ေနသူမ်ား၊ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡမ်ား၊ ဘ၊က ေက်ာင္း ဆရာေတာ္မ်ားျဖင္႔ ဦးေဆာင္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။
( ဂ ) ေဆးသမား ေထာင္ထြက္ ရပ္ကြက္လူႀကီးမ်ားျဖင္႔ ဦးေဆာင္ ဖြဲ႔စည္း ထားသည္။

အေျဖက ( က ) နဲ႔ ( ခ ) အေပါင္း ဂရိ တဲ႔။ ( က+ခ=ဂရိ )


 ဇင္ေ၀ေသာ္

Post a Comment