အယ္ဒီတာ ေလာက

ပထမ အယ္ဒီတာ ။ ။ ေအာဘစ္ ေလယဥ္ေပၚက သတင္း အမွားျပင္ဆင္ခ်က္ ပိ႔ုလာတယ္။
ဒုတိယ အယ္ဒီတာ ။ ။ ဘာတဲ႔လဲ၊ အဲဒီ အမ်ိဳးသမီးက အခုထိ ေသေနတုန္းပဲ တဲ႔ လား။

အယ္ဒီတာက ႏုိင္ငံေရး ေဆာင္းပါး ေရးထားတဲ႔ သတင္းေထာက္ကို ေျပာတယ္
" မနက္ျဖန္အထိ မေ႐ႊ႕နဲ႔၊ ဒီေန႔ ပုံႏွိပ္မွရမယ္။ မနက္ျဖန္ဆို မင္းဟာေတြ မွန္မွာ မဟုတ္ေတာ႔ဘူး "
overhreardinthenews.com

အပယ္ခံ စာမူမ်ား
မိဘေတြရဲ႕ ေမြးေန႔လက္ေဆာင္ ကဒ္ေတြေပၚေရးေပးဖို႔ ေပးပိ႔ုတဲ႔ စာတိုေလးေတြထဲမွာ ဒါေတြ အပယ္ခံခဲ႔ရတယ္
1 ) Happy mother's day! From the best thing you ever made out of eggs.
2 ) I picked out the perfect Christmas gift for you! All you need to do is go to amazon.com and click " Buy. "
3 ) You'll always be my Dad. That's one thing the casinos can't take away.
4 ) Give a dad a fish and he will eat it. Teach a dad to fish and he will drink beer on the dock.
( Shoebox, the greeting card company.)


ဇင္ေ၀ေသာ္

Post a Comment