ႏုိဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ဗုဒၶဘာသာသင္တန္း

BUDDHISM THROUGH ENGLISH
The class on Buddhism will be opened every Sunday during November and December holidays. It will be conducted with English medium and mainly emphasized on the major events of the life of the Buddha, fundamental teachings of the Buddha, and history of Buddhism. Anyone who is above fifteen can make enrollment.
ႏုိဝင္ဘာ၊ ဒီဇင္ဘာ ေက်ာင္းပိတ္ရက္ ဗုဒၶဘာသာသင္တန္း
ဗုဒၶဝင္၊ ဗုဒၶဘာသာသမုိင္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာ၏ အေျခခံတရားေတာ္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္လုိ သင္ၾကားေပးမည္။ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း ဂဃနဏ သိလုိသူမ်ား၊ အဂၤလိပ္လုိ ေလ့လာလုိသူမ်ား တက္ေရာက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ပါသည္။ ႏုိဝင္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာလ၊ တနဂၤေႏြေန႔တုိင္း သင္ၾကားေပးမည္။ အသက္ (၁၅) ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ျဖစ္ရမည္။
Date        11 Nov 2012
Time        5:15 pm
Venue      Mingala Vihara Buddhist Temple, 30 Jalan Eunos, Singapore 419495
Contact       Elsie 8611 4840
                  Myint Myint Than 94242713
                  media@bmca-sg.com
                  http://www.facebook.com/BMCAsg

******************************************************************************************
ဘာသာစကား စာစကား သင္ၾကားအပ္သည္ မွတ္

အေျခခံ ျမန္မာစာ ရက္တုိ(ႏွစ္လျပတ္) အျမန္သင္တန္း

         
ႏိုဝင္ဘာ ႏွင့္ ဒီဇင္ဘာေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားတြင္ အေျခခံ ျမန္မာစာ ရက္တုိ(ႏွစ္လျပတ္) အျမန္သင္တန္း ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
အသက္ ၁၀ႏွစ္မွ ၁၅ႏွစ္အထိ ကေလးမ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ပါသည္္။
ဝိုင္းပံုစံ ျဖင့္ သင္ၾကားေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုဝင္ဘာ () ရက္ ေနာက္ဆုံးထား၍ ႀကဳိတင္စာရင္းေပးရန္ ႏွဳိးေဆာ္အပ္ပါသည္။
၁၀ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ား အတြက္ တနဂၤေႏြသင္တန္းမ်ား ပုံမွန္ရိွပါသည္။

သင္တန္းအခ်ိန္
စမည့္ရက္        ။ ၁၁ ၊ ၁၁၊ ၂၀၁၂ (တနဂၤေႏြေန႔ တုိင္း)
စမည့္အခ်ိန္      ။ ညေန ၅ နာရီ ၁၅မိနစ္
ေနရာ              ။ မဂၤလဝိဟာရ ေက်ာင္းတုိက္, 30 Jalan Eunos, Singapore 419495
ဆက္သြယ္ရန္    ။ မအယ္စီး ၈၆၁၁ ၄၈၄၀မျမင့္ျမင့္သန္း ၉၄၂၄ ၂၇၁၃
                      media@bmca-sg.com
                     http://www.facebook.com/BMCAsg


ကမ္းလက္

Post a Comment