ပါးစပ္ရာဇဝင္ေလး ျဖစ္သြားခဲ႔ၿပီ (သုံး)


ဒီဗြီဒီ ရဲ႕ ေရြးေကာ္ ဒီဘိတ္ကို နားေထာင္ၿပီးတဲ႔ေနာက္ ပါးစပ္ရာဇဝင္ "သုံး" က သူ႔ကိုလည္း ေဝါေပၚတင္ေပးဖို႔ ခါးတေထာက္ေထာက္၊ ႏႈတ္ခမ္း တစူစူနဲ႔ ေတာင္းဆိုေနျပန္ေရာ။
ဒါနဲ႔ပဲ မဆလ ေခတ္က ဇာတ္လမ္းေလးကို ျပန္ေခၚလိုက္ရပါေတာ႔တယ္။ သူ စားထားတာေတြက မ်ား၊ သူ႔အျပစ္လည္း လြတ္ေအာင္ဆိုေတာ႔ မိုးက ပါဝင္ပူးေပါင္းမႈ မရွိလို႔ေပါ႔၊ ဟိဟိဟိ။
******************************************************

ဦးစီးမႈး၏ အစီရင္ခံစာ

၁။ ဘိလပ္ေျမ တင္ေဆာင္လာေသာ လွည္းေျခာက္စီး လမ္းမွာ မိုးမိ၊ အားလုံးပ်က္စီး။
ရပ္ရြာ၏ ဆုံးရႈံးေငြ သုံးေထာင္က်ပ္။
၂။ ေဈးလည္းခ်ိဳ၊ ပစၥည္းလည္းမွန္ေသာ ဘိလပ္ေျမ ရွာေဖြဝယ္ယူေနစဥ္ မိုးမရြာခင္ ပူေသာေနက အလြန္ျပင္းေသာေၾကာင္႔ ေရအလြန္ဆာသျဖင္႔ ဘီယာဝင္ေသာက္၊ ၅၀ က်ပ္။
ဆိုးရြားလွေသာ ရာသီဥတုေၾကာင္႔ ရပ္ရြာ ရံပုံေငြ ၃၀၅၀ က်ပ္ ဆုံးရွဳံးခဲ႔ရ။

Post a Comment