ေၾကာက္ ၿဖဳံ တီး


အင္းစိန္ေဈးႀကီးနဲ႔ ေၾကာက္ဖရုံသီး တဲ႔။
ငိငိငိ။ ရီရတယ္ေနာ္ ေမာင္သစၥာ။
ဒို႔ ဖဘေပၚမွာက ေၾကာက္ဖရုံသီးလိ႔ု မေခၚဘူး။ ေၾကာက္ ၿဖဳံ တီး လို႔ေခၚတာ။

Post a Comment