ဆိုင္ဆိုင္၊ မဆိုင္ဆိုင္ က်ေနာ္႔ကို မဲေပးၾကပါ
"ဂ်မဏီကို တစ္ေခါက္သြားေတာ႔ တစ္ခါ နားရြက္အဆြဲခံရတာေပါ႔။
ႏွစ္ေခါက္သြားရင္ ႏွစ္ခါ အဆြဲခံရမွာ"
ဆိုင္ဆိုင္၊ မဆိုင္ဆိုင္ က်ေနာ္႔ကို မဲေပးၾကပါ။

ဇင္ေဝေသာ္
အာစီယံ တိုင္းေဒသႀကီး၊ စကၤာပူမဲဆႏၵနယ္ေျမ ကိုယ္စားလွယ္။

Post a Comment