ဒါက တို႔ အနာဂတ္ေလ


မဘသကို ေထာက္ခံေပမဲ႔ စာလည္းဖတ္၊ အစြန္းလည္းမေရာက္၊ သိမ္ေမြ႔စြာ ကြဲလြဲတတ္တဲ႔ ညီငယ္ရဟန္းေတြနဲ႔ ဖရင္႔ျဖစ္ခြင္႔ရတာ.....
ရိုးသား၊ ႀကိဳးစား၊ မသိတာရွိရင္ ရဲရဲဝန္႔ဝန္႔ေမး၊ အႀကံေတာင္း၊ သူတို႔ သေဘာ မတူတဲ႔ စေတးတပ္တင္ရင္ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလး ေရွာင္သြားတတ္တဲ႔ စစ္ဖက္ဆိုင္ရာ အရာရွိေတြရဲ႕ သားသမီးေတြနဲ႔ ဖရင္႔ျဖစ္ခြင္႔ရတာ.....ကို ဝမ္းသာမိတယ္။
အထူးသျဖင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ ပိုဝမ္းသာတယ္။ ဒါက တို႔ အနာဂတ္ေလ။

Post a Comment