အဂၤါသားရယ္၊ ျပတ္ျပတ္ပဲ


ဒကာႀကီး ဦးသိန္းစိန္ကို မ်က္ႏွာအပူခံၿပီးေတာင္ ေဒၚစုဖက္ ရပ္ေနေသးတာ ဒကာ သကၠမိုးညိဳ မႀကိဳက္ရုံနဲ႔ေတာ႔ ေနာက္ဆုတ္စရာ အေၾကာင္းမရွိဘူး။ အဂၤါသားရယ္၊ ျပတ္ျပတ္ပဲ။
အဂၤါေတြလာခဲ႔။ ေဒၚစု၊ ဇင္နီ၊ ဒုန္း ဒုန္း။
(ယခု "ဒုန္း ဒုန္း" က အျခားသူေတြရဲ႕ "ဒုန္း ဒုန္း" ထက္ အနည္းငယ္ အသံပိုက်ယ္သည္)

Post a Comment