ဝန္ခံတာ၊ မခံတာကလြဲရင္


မဘသကို ရာႏႈန္းျပည့္လည္း မေထာက္ခံခဲ႔ဘူး၊ ရာႏႈန္းျပည့္လည္း မကန္႔ကြက္ခဲ႔ဘူး။ သမိုင္းကို သမိုင္းအေနနဲ႔ပဲ ၾကည့္တယ္။
တရုတ္ျပည္၊ ေမာ္စီတုံးနဲ႔ တိန္ေရွာက္ဖိန္ၾကားက သမိုင္းအကူးအေျပာင္းကို မဘသထဲက ညီေတာ္ေတြ (ေနာင္ေတာ္ေတြ မပါ) ဖတ္ေစခ်င္တယ္ (အႀကံျပဳတာပါ)။
ျမန္မာ႔ႏိုင္ငံေရး ကူးေျပာင္းေနပုံဟာ ဒီမိုကေရစီ ဝန္ခံတာ၊ မခံတာကလြဲရင္ တရုတ္နဲ႔ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္တူတယ္။

Post a Comment