ဇင္ေဝေသာ္ရယ္၊ မ,အ ဘူးမ်ား ထင္ေနသလား


အစိုးရတစ္ဖြဲ႔ရဲ႕ သက္တန္းကုန္ခါနီး ၆ လအတြင္း အတည္ျပဳတဲ႔ ဥပေဒေတြဟာ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ႏိုင္ေရးကို ေရွးရွဳတယ္။
အစိုးရသစ္ တစ္ဖြဲ႔ရဲ႕သက္တန္းအစ ၆ လအတြင္း အတည္ျပဳတဲ႔ ဥပေဒေတြဟာ ႏိုင္ငံနဲ႔ လူထုရဲ႕အနာဂတ္ကို ေရွးရွဳတယ္။
ဇင္ေဝေသာ္ရယ္၊ မ,အ ဘူးမ်ား ထင္ေနသလား။

Post a Comment