သင္းကြဲလိပ္ျပာမ်ားရဲ႕ ရင္ခုန္သံကို ခံစားျခင္း ( ၂ )


( Leonard Roy Frank 20th century American epigrammist. )

Democracy+ Private Ownership    =Capitalism.
Democracy+Public Ownership    =Socialism.
Dictatorship+Private Ownership    =Fascism.
Dictatorship+Public Ownership    =Communism.

Just one statement is missing.
Dictatorship+Dictator-ownership    = ???

 ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment