အဘိဓမၼာ အင္တာဗ်ဴး ( By Skynet )

စကၤာပူႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အဘိဓမၼာစာေမးပြဲ ( ဒီဇင္လာလ ၂၀၁၂) ၾကီးႏွင့္ပတ္သက္၍ Skynet မွ မွတ္တမ္းတင္ ရိုက္ကူးထုတ္လႊင့္ထားေသာ ရုပ္သံဖိုင္

Website : http://www.abhidhammafoundation.org
Facebook: https://www.facebook.com/abhidhammasociety

 ကမ္းလက္ 

Post a Comment