လူျဖစ္ခြင္႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္


ကိုယ္တိုင္စိုက္ပ်ိဳးခဲ႔တဲ႔ အပင္ေလးေတြ သီးလာတဲ႔ အခါ၊ ကိုယ္တိုင္လည္း စားသုံး၊
သူတစ္ပါး(ငွက္ကေလးေတြ အပါအဝင္)စားသုံးတာကိုလည္း ၾကည္ႏူးမိတဲ႔အခါ
လူျဖစ္ခြင္႔ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေကာက္ရပါတယ္။

သူမ်ားစိုက္ပ်ိဳးထားတာေတြကို မတရား ရိတ္သိမ္းေနလိုေသးသမ်ွ
ခင္ဗ်ားတို႔ (ကၽြန္ေတာ္တို႔) လူျဖစ္ခြင္႔နဲ႔ လြဲေခ်ာ္ေနပါေသးတယ္။
အနည္းဆုံး ဗိုက္ႀကီးေတြလည္းရႊဲ၊ လူမုန္းလည္းမ်ားတယ္ ေလ။

Post a Comment