ဒီေန႔ ေရာက္ျဖစ္တဲ႔ ဖဘႏွစ္ခု


၁။ ဆရာသစၥာနီ က
"အီဘုိလာ, ဟုိဗုိလ္သြား,တဲ႕
အတိတ္တို႔ တေဘာင္တို႕ ဘာတို႕ေပါ့ေလ" လို႔ဆိုၿပီး
**************************************************
၂။ ဘိကၡဳ ႀကီးဉာဏိႏၵ ေဟာ၊ ရွယ္ ကြမ္းတရားက
"ထုတ္ပိုးမႈ ေသခ်ာတယ္။ ၂၀၁၄ ေနာက္ဆုံးေပၚ နည္းပညာနဲ႔ တြက္ခ်က္ထား တယ္။
သိပၸံနည္းက် စစ္ေဆးထားတယ္။ ဆိုက္အဖက္... ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး မျဖစ္ေစဘူး။
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္မွာ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ သမၼတေလာင္းကို လက္ေဆာင္ေပးမယ္။
လႊတ္ေတာ္က ေထာက္ခံထားတဲ့ဟာ... ။ စိတ္ခ်စြာ စားသုံးပါ။ ေငြတစ္ရာ ေပးရင္
ေလးယာ ျပန္ေပးမယ္။ ေခတ္မီ ကြမ္းယာ..."

Post a Comment