ျမန္မာနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသား


ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္ကို ခရီးထြက္မယ္လို႔ေျပာရင္ သူ(မ)က
"Oh I see. When, how long will you be there?" လို႔ ေမးတယ္။
ျမန္မာတစ္ေယာက္ကို ခရီးထြက္မယ္လို႔ေျပာရင္ သူ(မ)က
"ဟုတ္လားဘုရား၊ ဘယ္ေန႔လဲ၊ ဘာေတြလိုအပ္ေသးလဲ အမိန္႔ရွိပါဘုရား၊ တပည္ေတာ္(မ)တို႔ စီမံလိုက္ပါမယ္ဘုရား" လို႔ ေျပာၾကတယ္။

မတူၾကဘူး။ အာ႔ လာေလ်ွာက္တာပါ ဘုရား။

Post a Comment