"ဝန္ႀကီးေပါက္နဲ႔ ႏိုင္ငံေဆာက္"


"အိပ္ေပါက္နဲ႔ ဖားေကာက္" စကားပုံက လူထုၾကားမွာ မေကာင္းတဲ႔ အဓိပၸါယ္ထြက္တယ္။
အဓိပၸါယ္ အတူတူျဖစ္ၿပီး"ေရဗူးေပါက္နဲ႔ ေရသယ္" က်ေတာ႔ စစ္တပ္ထဲမွာ ေကာင္းတဲ႔ အဓိပၸါယ္ရွိေနျပန္ေရာ။
(ေရဗူးေပါက္တာ မလုိခ်င္ဘူး၊ ေရပါတာပဲ လိုခ်င္တယ္ တဲ႔)
"ဝန္ႀကီးေပါက္နဲ႔ ႏိုင္ငံေဆာက္" စကားပုံ မရွိဘူးထင္တယ္၊ မၾကားဘူးေသးဘူး။ ကိုယ္႔က မႏွံ႔စပ္တာေနမွာ၊ ရွိေတာ႔ ရွိရမယ္။

Post a Comment