သဃၤမိတၱာေန႔ ( သို႔ ) မဟာေဗာဓိေန႔


            အေသာကမင္းႀကီး ျမန္မာ႔ယဥ္ေက်းမႈမွာ နာမည္ႀကီးသေလာက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ သိသည္႔ အေသာက အေၾကာင္းက နည္းလြန္းသည္။ေရတြင္း၊ ေရကန္ ၊ ေစ တီ၊ ဓမၼကၡႏၶာ ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္၊ ကလိဂၤစစ္ပြဲ၊ ကိုးတိုင္း ကိုးဌာနသာသ နာျပဳ အစီအစဥ္၊ ေသခါနီး ေသကံ မေကာင္း။ သိထားသမ်ွေတြကလည္း တူးေဖာ္ေတြ႔ရိွလာေသာ ေက်ာက္စာမ်ားႏွင္႔ ေတ႔ေတ႔ဆိုင္ဆိုင္ ၾကည္႔ေသာ အခါ မိမိတို႔ သိထားသလို သိပ္မဟုတ္လွေတာ႔။တကယ္ေတာ႔ အေသာက သည္ လဲဂ်င္႔ထဲက လယ္ဂ်င္ဒရီ မဟုတ္။ သူ႕သမိုင္းသူ နက္နက္ႀကီး တူး စိုက္သြားသူျဖစ္သည္။

            တူးေဖာ္ေတြ႔ရိွမႈ၊ ပညာရွင္တို႔ သုေတသနျပဳမႈတို႔ကို အေျခခံ စကားေျပာရာ မဟာဝံသႏွင္႔ ဒီပဝံသ တို႔ပါ သံသယျဖစ္ဖြယ္၊ ေမးျမန္းဖြယ္မ်ားစြာ ရိွလာခဲ႔ သည္။ ညီေတာ္၊ေနာင္ေတာ္ ၉၉ ေယာက္ကိုသတ္ၿပီး နန္းတက္ခဲ႔ရသည္ ဆိုသည္႔ အခ်က္မ်ိဳးကို ေက်ာက္စာမ်ားက လက္ခံဖို႔ အင္တင္တင္ ျဖစ္ေနသည္။ ခမည္းေတာ္ ဗိႏၵဳသာရမွာ သားေတာ္ အေရအတြက္ ဤမ်ွမရိွဟု သုံးသပ္ လာၾကသည္။ အေသာကသည္ စစ္ေရး စစ္ရာကို ကၽြမ္းက်င္ေသာ္လည္း ဤမ်ွ ရက္စက္ေ သာ၊ ညီေတာ္၊ေနာင္ေတာ္ ၉၉ ေယာက္ကိုသတ္ေသာ ( စ႑ာေသာက၊ လူ ၾကမ္းႀကီး အေသာက ) ျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္မရိွ။
ဗုဒၶဘာသာ ျဖစ္လ်ွင္ ဤမ်ွ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ ဘုရင္ပင္ ဤမ်ွ ႏူးၫံ႔ သိမ္ေမြ႔သြားရသည္ကို ျပလိုေသာ ဗုဒၶဘာသာရဟန္း စာေရးဆရာမ်ားေၾကာင္႔ဗုဒၶဘာသာ မျဖစ္မီ အေသာကသည္ ရိွရင္းစြဲ အေသာကထက္ ပိ၍ ရက္စက္ ပံု ေပါက္ခဲ႔ရဟန္တူသည္ ဟူေသာ ပညာ႐ွင္ သံသယတို႔ကို မဟာဝံသ၊ ဒီပဝံ သတို႔ ကိုးကားေျဖဆိုကာမ်ွျဖင္႔ မရႏိုင္ေတာ႔။ ထိုထိုသို႔ေသာ သံသယ စကား တို႔ေၾကာင္႔ပင္ အေသာကမင္ႀကီးက ပို၍ စိတ္ဝင္စား စရာ ေကာင္းေနျပန္ေ သးေတာ႔သည္။
ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မသိေသးသည္႔ အေသာက အေၾကာင္းကလည္း က်ယ္ေျပာ လွေခ်ေသး၏။

            မည္သို႔ျဖစ္ေစ ယခု လျပည္႔ေန႔၌ သီဟိုဠ္သို႔ သဃၤမိတၱာ ေထရီႏွင္႔ ေဗာ ဓိေညာင္ပင္ငယ္ ေရာက္႐ိွခဲ႔သည္ဟု ယုံၾကည္ၾကရသည္။ သီဟိုဠ္သားတို႔ အထြတ္အျမတ္လည္း ထားၾကသည္။ ဤေန႔ကို သဃၤမိတၱာေန႔ ( သို႔ ) မဟာေဗာဓိေန႔ ဟု ေခၚတြင္သည္။

            ဤမွာပင္ မနက္ျဖန္မွာ သဃၤမိတၱာေန႔ ( သို႔ ) မဟာေဗာဓိေန႔ က်င္းပၾကဦး မည္။" မဟာေဗာဓိ ပူဇာ ဂါထာ "
ဣေမ ဧေတ မဟာေဗာဓိ၊ ေလာကနာေထန ပူဇိတာ။
အဟမၸိ ေတ နမႆာမိ၊ ေဗာဓိရာဇာ နမတၴဳေတ။

This great tree of Enlightenment
The Lord of the world reverenced.
I too shall salute you.
May there be homage to you, O great Bodhi.


( သိဃၤမိတၱာ စာလုံးေပါင္းကေတာ႔ စဥ္းစားဖြယ္ ျဖစ္သည္ဟု ယူဆမိသည္၊ အားလုံး၌ Sanghamitta ဟုသာ ေတြ႔ရသည္။ အဓိပၸါယ္လည္း ပါသည္။)


 သီဟနာဒ

Post a Comment