စကၤာပူအမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ထဲက ဥေပကၡာ


စကၤာပူအမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ ( National University of Singapore ) ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ( Buddhist Society ) ( NUSBS ) ေက်ာင္းသားမ်ား၏ Dhamma camp ၌ စကၤာပူအမ်ိဳးသား တကၠသိုလ္ ဗုဒၶဘာသာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ Spiritual Adviser တစ္ပါးျဖစ္သည္႔ ဦးစိတၱရ ( ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီခြဲမွ ၁၁ နာရီ အထိ) တင္ျပ ေဆြးေႏြးခဲသည္႔ ဥေပကၡာ ဆုိင္ရာ တရား မွတ္စု အက်ဥ္း ကို တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ ( ေအာက္မွာ အဂၤလိပ္ႏုတ္ ေပးထားပါသည္။ )

ဥေပကၡာဟူသည္

ဥေပကၡာဟူသည္ ညီမ်ွေသာခံစားမႈ၊ ခမ္းနားေသာ ခံစားမႈမ်ိဳးကို ဆိုလိုသည္။
ဥေပကၡာ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိုေသာ္လည္း ေန႔စဥ္ လူေနမႈႏွင္႔ သက္ဆိုင္ေသာ ဥေပကၡာ ႏွစ္မ်ိဳး ေတြ႔ရသည္။
ျဗဟၼဝိဟာရုေပကၡာ ႏွင္႔ သခၤါရုေပကၡာ တို႔ျဖစ္သည္။
ျဗဟၼဝိဟာရုေပကၡာ ဟူသည္ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ ဟူေသာ ျဗဟၼဝိဟာရ တရား ေလးပါးမွ ဥေပကၡာ ျဖစ္ျပီး ဝန္းက်င္ သက္ရိွေ လာ က ႏွင္႔ ဆက္ႏႊယ္သည္။ လူမႈဆက္ဆံေရး၌ သက္ေတာင္႔ သက္သာ ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။
သခၤါရုေပကၡာက ျဖစ္ပ်က္ အစဥ္ သဘာဝတရားတို႔ ႏွင္႔ ဆက္ႏႊယ္ျပီး အနိမ္႔ အျမင္႔ ေလာကဓံတရားမွ အစ၊ အျဖစ္ အပ်က္၊ အိုနာေသ တရားတို႔ႏွင္႔ ရင္ ဆိုင္ရေသာ အခါ ရိွေနသည္႔ တည္ျငိမ္ ခမ္းနားေသာ ခံစားမႈမ်ိဳးျဖစ္သည္။ သဘာဝႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ရာ အေရးအႀကီးဆုံး သေဘာတရားျဖစ္သည္။

စရႏၲိ ဝိသေမ သမံ၊ မညီညြတ္ေသာ ေျမျပင္၌ ဟန္ခ်က္ညီညီ ေလ်ွာက္ျခင္း ဟု ဘုရားရွင္ မိန္႔မွာသည္။

ဥေပကၡာ က်င္႔စဥ္

ဤ၌ ဈာန္က်င္႔စဥ္၊ ဝိပႆနာက်င္႔စဥ္ ႏွင္႔ ျဗဟၼစိုရ္ က်င္႔စဥ္ဟု သုံးမ်ိဳး ကြဲ သည္။
ဈာန္က်င္႔စဥ္၌ ဝိတက္၊ ဝိစာရ၊ ပီတိ၊ သုခ၊ ဧကဂၢတာ၊ ဟု ဈာန္အဂၤါ ၅ မ်ိဳး၊ ဈာန္ ၅ ပါးရိွရာ စတုတၴဈာန္အေရာက္ သုခ အစား ဥေပကၡာ ဝင္လာသည္။ သမာဓိဆိုင္ရာ ဥေပကၡာ ရဖို႔ စတုတၴဈာန္ေရာက္ေအာင္ က်င္႔သုံးရသည္။
ဝိပႆနာက်င္႔စဥ္၌ အျဖစ္ အပ်က္စေသာ သဘာဝကို သိေသာ ဥဒယဗၺယ စသည္႔ ဉာဏ္စဥ္တို႔ကို အဆင္႔ဆင္႔ ေက်ာ္ လြန္ျပီး ေနာက္ ဆုံး ေတာင္႔ တ ေၾကာင္႔ၾက ကင္းသည္႔ သခၤါရုေပကၡာကို ေရာက္သည္။
ျဗဟၼစိုရ္ က်င္႔စဥ္၌ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာ၊ ဥေပကၡာ တို႔ကို တစ္ေပါင္း တည္း တြဲ၍ က်င္႔ရ ခက္သလို ခြဲ၍လည္းမရတတ္။ အေျခအေန ႏွင္႔ အခ်ိန္ အခါကို လိုက္၍ က်င္႔ႏိုင္သည္။

ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႔ အကိုက္ညီဆုံး သာဓက ကို ေပးရလ်ွင္
How are you?
I'm OK. Thanks. ဆိုလ်င္ ေမတၱာ ပြားႏိုင္သည္။
How is everything?
Not very good. I'm having a lot problems. ဆိုလ်င္ ကရုဏာ ပြားရ သည္။
How is everything?
Great! I didn't expect that much. Actually, the result was much better than I expected. ဆိုလ်င္ မုဒိတာ ပြားရသည္

ဥေပကၡာက အနည္းငယ္ကြဲသည္။ ေမတၱာ၊ ကရုဏာ၊ မုဒိတာထားပါလ်က္ အက်ိဳးဆက္ ( သုိ႔ ) တုန္႔ျပန္မႈက အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင္႔ ပုံစံ ကြဲႏိုင္ သည္။
ထိုအခါေရာက္မွ ငါလည္းတတ္ႏိုင္သေလာက္ လုပ္ခဲ့ျပီးျပီ၊ က်န္တာေတာ႔ ကံစီမံရာပဲ ဟု စိ္တ္သက္သာေအာင္ ပညာျဖင္႔ ထားျခင္းျဖစ္သည္။
ဤသည္က " မညီညြတ္ေသာ ေျမျပင္၌ ဟန္ခ်က္ ညီညီ ေလ်ွာက္ျခင္း " ျဖစ္သည္။

ဥေပကၡာအေပၚ လြဲမွားေသာ အျမင္ႏွင္႔ ေဝါဟာရ အခ်ိ႕

မ်က္ကြယ္ျပဳ၊ ရက္စက္၊ စိမ္းကားျခင္း စသည္တို႔ႏွ႔င္ ဥေပကၡာ အထူး
မ်က္ကြယ္ျပဳ၊ ရက္စက္၊ စိမ္းကားျခင္း စေသာ ေရွး တရားတို႔ က ေလာ ဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ တို႔၏ ထုတ္ကုန္ျဖစ္ျပီး ဥေပကၡာ က သမာဓိ ပညာ၏ ထုတ္ကုန္ျဖစ္သည္။ လုံးဝမတူပါ။
ဗိုက္ အလြန္ဆာေနစဥ္ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ အနံ႔ရလ်ွင္ ခံရခက္သလို နာလည္မႈ မပါေသာ ေလာဘက ထိမ္းရခက္သည္။
စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္ အနံ႔ရေသာ္လည္း မိမိက ဗိုက္ဝေနလ်င္ ထို အနံ႔က သိပ္ဒုကၡ မေပးႏိုင္သလို ပညာပါက ေလာဘကို ထိမ္းထားလိူ႔ရသည္။
အက်ိဳး အေၾကာင္း မသိရလ်င္ တစ္ခုခုကို ေဒါသ ျဖစ္ရသည္။ အက်ိဳး အေၾကာင္း သိလိုက္ရလ်င္ ေဒါသ ေျပသြားသည္။
ထို႔အတူ မ်က္ကြယ္ျပဳ၊ ရက္စက္၊ စိမ္းကားျခင္း စသည္တို႔က အတၱကို အေျခခံျပီး ကိုယ္႔အလိုအတိုင္း တစ္ဖက္သားက မျဖစ္လာသျဖင္႔ ခံစား ရေသာ ခံစားမႈျဖစ္သည္။
ဥေပကၡာက နားလည္မႈကို အေျခခံသည္။ အဇၩတၱ၌ ျဖစ္တတ္ေသာ ေသာမနႆ၊ ေဒါမနႆ ေဝဒနာမ်ားမွ လြတ္သြား သည္။
စိတ္ျငစ္၍ စိတ္မတည္ျငိမ္သလို အေပ်ာ္လြန္လ်င္လည္း စိတ္မတည္ျငိမ္။ ဥေပကၡာက ဤ အစြန္း ႏွစ္ဖက္မွ လြတ္သြားျပီး တည္ျငိမ္သြားသည္။
ဤသည္က " မညီညြတ္ေသာ ေျမျပင္၌ ဟန္ခ်က္ ညီညီ ေလ်ွာက္ျခင္း " ျဖစ္သည္။
ဥေပကၡာ လည္း ခံစားမႈသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထို ခံစားမႈက ခမ္းနားသည္။ စိတ္ကို လုံျခံဳမႈ ရေစသည္။

Equanimity
Equanimity is a calm state of mind and attitude to life so that one does not lose one’s temper or get upset.
Equanimity: a state of mind that regards all beings and natural processes with impartiality, free from attachment and aversion.

Mainly two types of Equanimity:
Equanimity towards beings and natural processes .

Three practices to acquire that.
1 ) Concentration: Initial application. Sustained application. Joy. Happiness/ equanimity. One pointedness.
2 ) Insights: Knowing things/processes the way they are, arising and falling away.
3 ) Loving-kindness, compassion, appreciation and equanimity.

Caranti visamam samam- walking evenly on the uneven.

Misunderstanding with:
Don't bother, don't care, give a cold shoulder and equanimity.
While one is the product of anger, ignorance and selfishness, the other is the product of proper understanding and maturity.

May you all be calm and peaceful!
Bhante Cittara


 ကမ္းလက္ 

Post a Comment