ေမာ္ဒန္ ကေလးအေဖအသစ္မ်ားအတြက္ Baby Manual


Microswift Baby 0.1 ကုိ မွာယူတဲ႔အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ႐ို႐ိုေသေသ ကိုင္တြယ္မည္ဆိုလ်ွင္ သင္႔ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေပ်ာ္ရႊင္ေစပါ လိမ္႔မည္။
But first, take a moment to register. Click here to register now.

Baby 0.1. ကို အသုံးမျပဳမီ ေအာက္ပါလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ေသေသခ်ာခ်ာ ဖတ္ပါ။
သင္႔ရဲ႕ Microswift Baby 1.0 သည္ Microswift Woman 2.0. ေခၚသည္႔ container နဲ႔အတူ ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။ ထို container ကို စနစ္တ က် ထားရမည္၊ မေအးလြန္း၊ မပူလြန္းေသာ ရာသီဥတုႏွင္႔ကိုက္ညီသည္။ ထို container ကို လႊတ္မခ်ရ၊ အေလးအပင္မ်ား သယ္ေဆာင္ရန္ မခိုင္းရ။ သို႔ေသာ္ မည္မ်ွ ဂ႐ုစိုက္ေစ ထို container က မထင္မွတ္ေသာ တုန႔္ျပန္မႈ ရွိေနတတ္သည္။ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္ဟုသာ သေဘာထားပါ။
( ၁ )
ပထမဆုံး Baby 0.1. ကို container မွ ထုတ္ယူရမည္။ ထိုအခါ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ရွိႏိုင္သည္၊ စိုးရိမ္စရာ မရိွပါ။ အထူးသတိျပဳရန္မွာ Baby 0.1. ကို ထုတ္ယူရာ၌ ေက်ာက္လွည္႔၊ တူ၊ ရဲတင္း စသည္တို႔ကို မသုံးရန္ျဖစ္သည္။
သင္ေတြ႔ရမည္႔ ပစၥည္းတို႔သည္
Baby 0.1
Placenta
Umbilical cord တို႔ျဖစ္သည္။
(If any of these are not present, please see your dealer.)

( ၂ )
Once Baby 1.0 is out of the package၊ သူကိုယ္တိုင္ စတင္ အလုပ္လုပ္ မည္။ အလုပ္မလုပ္ေသးဘူးဆိုလ်င္ တင္ပါးလိုေနရာမွာ ညင္သာစြာ ပုတ္ေပး လိုက္ပါ။ ( ရဲတင္း စသည္ မသုံးရ )
အလုပ္လုပ္ျခင္းဟူသည္ " အူဝဲ အူဝဲ အူဝဲ " ဟူေသာ အသံထြက္လာျခင္း ကုိ ဆိုလိုသည္။ ထို အူဝဲေၾကာင္႔ စိုးရိမ္စရာမရွိ။

( ၃ )
Baby 0.1 အျပင္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ ဘက္ထရီ ခ်က္ခ်င္းသြင္းထားရမည္။ ဘက္ထရီသြင္းရန္ container ၏ storage device ႏွစ္ခုမွ တစ္ခုခု ႏွင္႔ ဆက္သြယ္ထားရမည္။ ဆက္သြယ္ရာ၌ Baby 1.0 ၏ မ်က္ႏွာေပၚရိွ ႏွင္း ဆီႏုေရာင္ ဂ်က္ပင္အေပါက္ႏွင္႔ ( သူ႕ကို Mouth ဟု တက္ကနီကယ္ တမ္း ျဖင္႔ ေခၚသည္ ) ဆက္သြယ္မွသာ ဘက္ထရီဝင္မည္။ အျခားဂ်က္ပင္အေပါက္မ်ားႏွင္႔ ( ဥပမာ Ear or Nostril ) ဆက္သြယ္လ်ွင္ ဘက္ထရီ လုံးဝ မဝင္ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။
ဘက္ထရီ တစ္ခါသြင္းထားလ်ွင္ နာရီအေတာ္ၾကာ ခံသည္၊သို႔ေသာ္ ဘက္ထ ရီကို ပုံမွန္သြင္းေပးရမည္၊ ပုံမွန္ဆိုရာ၌ ညခ်ိန္ပါ ပါဝင္သည္။

( ၄ )
Baby 0. 1 ကို ဘက္ထရီသြင္းရာ၌ မူလ ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ container ၏ storage device ႏွစ္ခုကိုသာ အၿမဲ အသုံးျပဳဖို႔လိုအပ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ေရရွည္၌ Baby 0.1 ၏ ပါေဖာင္မင္႔ကို တနည္းမဟုတ္ တနည္း ထိခိုက္လာႏိုင္သည္။
၎ Baby 0.1 ညစ္ပတ္ ေပေရခဲ႔ေသာ္ washing machine ထဲ ထည္႔ၿပီး မေလ်ွာ္ရ၊ တစ္ရွဴး ( သို႔ ) ႏူးၫံ႔ေသာအဝတ္ျဖင္႔သာ သန္႔စင္ေပးရမည္။ ထိုထက္ပိုၿပီး ဆိုးရြားေသာ္ ( သို႔ ) Baby 0.1 မွ မေကာင္းေသာ အနံ႔အသက္ လိေကာက္ ( ယိုစိမ္႔ ) ျဖစ္ေသာ္ သင္ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းမရေတာ႔ပါ။ ထိုကိစၥကို ေျဖရွင္းရန္ Woman 2.0 ထံ ျပန္ပို႔ေပးပါ။

( ၅ )
Enjoy Baby 0.1 ။ သင္႔ ေဆြမ်ိဳးမ်ား၊ မိတ္ေဆြမ်ာကို ျပႏိုင္သည္၊
Baby 0.1 ကို လက္ခံ၊ သုံးစြဲၿပီးသည္႔ေနာက္ ေနာက္ထပ္ Microswift Babies.မ်ား ဆက္လက္လိုခ်င္လာလိမ္႔မည္ဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယုံၾကည္မိပါသည္။
And if you don’t – well, there’s a no returns policy. So get used to it.

Ref : The Baby Manual The for Modern Men
By: Mr Jam


 ဇင္ေဝေသာ္

Post a Comment