ယူၾကမယ္လား? ဒီမယ္ ဓမၼ


အေရးမပါတဲ႔ ပညတ္ေတြ ထားခဲ႔
အဇၩတၱၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ ကြဲ႔
မြတ္စလင္က မြတ္စလင္ အတိုင္္းရွိေစ
ခရစ္ယန္ ခရစ္ယန္ အတိုင္္းရွိေစ
ဗုဒၶဘာသာက ဗုဒၶဘာသာက အတိုင္္းရွိေစ
ေလဘယ္ေျပာင္းကပ္ရုံနဲ႔ အဇၩတၱအၿငိမ္းဓာတ္က မခိုဝင္ဘူး။

ယူၾကမယ္လား
ဒီမယ္ ဓမၼ
ဝိပႆနာ ဓမၼ
(ေတာ္ေတာ္ႀကီး ၾကာမွ)
အဲ႔ဒါ
ဗုဒၶရဲ႕
ဓမၼ။

လူမ်ိဳးက ဓမၼလား
ဓမၼက လူမ်ိဳးလား
ဝတ္ရုံေတြက ဓမၼလား
ဓမၼက ဝတ္ရုံေတြလား
အနီ၊ အဝါ၊ အျပာ၊ မီးခိုး
ဒီဇိုင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းဝတ္ရုံနဲ႔
အဇၩတၱအၿငိမ္းဓာတ္ေအာက္ မေရာက္ႏိုင္ဘူး။

မလိုဘူး
လုံးဝ မလိုဘူး
လူျဖဴက လူျဖဴ
လူဝါက လူဝါ
လူညိဳက လူညိဳ
လူမည္းက လူမည္း
ဝတ္ရုံေတြနဲ႔ ေခါင္းေပၚက ဆံပင္
သင္ ႀကိဳက္သလို ရွိခြင္႔ ရွိတယ္။
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ အၿငိမ္းဓာတ္ကို
လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အၿငိမ္းဓာတ္နဲ႔ ဖြဲ႔ စပ္မွရတယ္။

ယူၾကမယ္လား
ဒီမယ္ ဓမၼ
ဝိပႆနာ ဓမၼ
(ေတာ္ေတာ္ႀကီး ၾကာမွ)
အဲ႔ဒါ
ဗုဒၶရဲ႕
ဓမၼ။

ဓမၼဟာ သဘာဝကိုပဲ ကိုယ္စားျပဳတယ္
ဘယ္လူမ်ိဳးကိုမွ ကိုယ္စားမျပဳဘူး

ယူၾကမယ္လား
ဒီမယ္ ဓမၼ
ဝိပႆနာ ဓမၼ
(ေတာ္ေတာ္ႀကီး ၾကာမွ)
အဲ႔ဒါ
ဗုဒၶရဲ႕
ဓမၼ။
(ဆရာႀကီး ဦးဂိုအင္ကာ သို႔)

Post a Comment