အေတြး ၊ စကား နဲ႔ အလုပ္


ပထမလူ ။    ။ အေတြးေနာက္ကုိ အလုပ္က လုိက္တယ္ဆုိတဲ့ စကားကုိ လက္ခံပါသလား။
ဒုတိယလူ ။ ။ လက္ခံပါတယ္။ ဒါက အေနာက္တုိင္းစကားပုံ ဆုိေပမဲ့ ဘုရားေဟာတဲ့ မဂၢင္ရွစ္ပါးကလည္း ဒီအတုိင္းပါပဲ။ သမၼာသကၤပၸ (မိစၧာသကၤပၸ) ေနာက္မွာ သမၼာဝါစာ၊ သမၼာကမၼႏၲ၊ သမၼာအာဇီဝ (မိစၧာဝါစာ၊ မိစၧာကမၼႏၲ၊ မိစၧာအာဇီဝ) တုိ႔ လုိက္ရပါတယ္။ အေတြးေနာက္ စကားနဲ႔အလုပ္ လုိက္တယ္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ဗ်ာ …

ပထမလူ ။    ။ ဒါေပမဲ့ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဗ် …
ဒုတိယလူ ။    ။ ဘာမွ မျဖစ္ပါဘူးဗ်ာ။ စကားနဲ႔ အလုပ္က ေက်ာ္ေက်ာ္ၿပီး တက္သြားတတ္လုိ႔ပါ။

Post a Comment