ဗ်ည္း သုံးဆယ္႔သုံးလုံး ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ျပင္ရမည္


"ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ရမယ္၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ရမယ္" ဆိုသည္႔ အသံမ်ား မၾကာခဏ ၾကားေနရပါသည္။ ျပင္ၾကပါ။ ျပင္သင္႔ပါသည္ ။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ၿပီးလ်ွင္ အျခားျပင္စရာ မ်ား စြာရွိေနေသးေၾကာင္းေတာ႔ သတိေပးခ်င္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ၿပီး လ်ွင္ ဒုတိယ အေရးအႀကီးဆုံးက ဗ်ည္း သုံးဆယ္႔သုံးလုံး ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ပါသည္။ အယ္လ္ဖာဘတ္ အခြင္႔အေရးႏွင္႔ လုံးဝ မညီၫြ တ္ပါ။ ျပင္ကို ျပင္ရပါမည္။ စိတ္ကူးေပါက္ခိုက္ အနည္းငယ္ တင္ျပခ်င္ပါ သည္။


"က" ႀကီး။
သူက ဗ်ည္းသုံးဆယ္႔သုံးလုံး၏ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ပါသည္။ ျပႆ နာက "က" ငယ္ ဆိုတာမရွိဘဲ သူတစ္ေယာက္ထဲ အလိုလို ႀကီးေနျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ "က" ငယ္ရွိလ်ွင္ "က" ႀကီးကို လက္ခံလို႔ရပါသည္။ ေရွ႕ဆုံးကမို႔ ႀကီး တာလား၊ အဓိပၸါယ္ မရွိပါ။ သူ႔ထက္ႀကီးက်ယ္၊ သူ႔ထက္ခန္းနား၊ သူ႔ထက္ အေရး ခက္ေသာ ဗ်ည္း မ်ားစြာရွိသည္။
ဥပမာ ဃ၊ ဋ၊ ဍ၊ ဏ၊ ဠ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ေတာ္ရုံတန္ရုံလူ မွန္ေအာင္ မေရးတတ္ပါ။

"ခ" ေကြး
"ခ" ေကြးကလည္း အဆင္မေျပလွပါ။ ျမန္မာစာမွာ ေကြးေနေအာင္ "က" တယ္လို႔သာရွိပါသည္။ ျပႆနာက "ခ" ေကြး ေၾကာင္႔ ေကြးေနေအာင္ "ခ" သူမ်ား ေပၚေပါက္လာရသည္။ နိမိတ္မေကာင္းေသာ အကၡရာ ျဖစ္သည္။ "က" ႀကီးေနာက္လိုက္တို႔သည္ ေကြးေနေအာင္ "ခ" တတ္သည္႔ ေနာက္ လိုက္ ဒုတိယတန္းစား၊ အေခ်ာင္စားမ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

"ဂ" ငယ္
"ဂ" ငယ္ကလည္း မစြံလွပါ။ "ဃ" ႀကီးေၾကာင္႔ ငယ္လိုက္ရတာဟု ဆိုရန္ ရွိေသာ္လည္း ေရးထုံးအရ "ဃ" ႀကီးနဲ႔ "ဂ" ငယ္ လုံးဝဆက္စပ္ဖို႔ ခက္ ပါသည္။ ပိုေဇးရွင္းအားျဖင္႔လည္း ပက္လက္နဲ ေမွာက္ရက္ ျဖစ္သည္။ သူႏွင္႔ ေဖာ္မက္တူသည္က "က" ႀကီးသာ ျဖစ္သည္။ "ဂ" ငယ္ဟူသည္ "က" ႀကီးတစ္ျခမ္းပဲ႔သာျဖစ္သည္။ တကၠနီကယ္တန္းျဖင္႔ စေမာ "က" (သို႔ ) "က" ငယ္ ဟုဆိုႏိုင္သည္။ ယခု ဤသို႔မဟုတ္ဘဲ သူနဲ႔ ဖဲမ္းမလီး မတူသည္႔ "ဃ" ႀကီး လက္ေအာက္ခံလုပ္ကာ "ဂ" ငယ္ ျဖစ္ေနရသည္။

"ဃ"
"ဃ"၏ ျဖစ္သင္႔ေသာအမည္က "ယ" ပ်က္ျဖစ္သည္။ ပုံစံ ပ်က္ေနေသာ "ယ" သာျဖစ္ပါသည္။

"င"
သူတစ္ေယာက္ထဲ အလိုလို ႀကီးေနေသာ "က" ႀကီး၊ ေကြးေနေအာင္ "ခ" ေသာ "ခ" ေကြး တို႔ အုပ္စု အဆုံးသတ္က "င" ျဖစ္ေနသည္။ အတၱသံပါသည္။ သူတပါးဆိုတာ မပါေတာ႔ဘဲ "င" (ငါ႔) ျဖစ္ေနသည္။

ထို႔ေၾကာင္႔ ဆိုပါသည္။ ျပင္စရား မ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။ အလြန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ သို႔ မဟုတ္လ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္လာေစႏိုင္ပါသည္။

Post a Comment