လတ္တေလာ အေနအထား


လတ္တေလာ အေနအထား
ဝမ္းတစ္လုံးေကာင္းရင္ ေခါင္း မခဲဘူး တဲ႔။
ေခါင္းတစ္လုံး တကယ္ခဲရင္လည္း ဘာမွ မလုပ္ခ်င္ေတာ႔ဘူး။

မေန႔က အေနအထား
လူေတြက တစ္ခုခုယုံၾကည္ဖို႔ အေထာက္အထား အျပခိုင္းၾကတယ္။
တကယ္က အေထာက္အထားျပၿပီး လိမ္ညာမႈက ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိတယ္။

Post a Comment