ဘယ္သူေတြ အသက္ပိုရွည္သလဲ?


အျပင္လက္ေတြ႔ဘဝမွာ အရက္သမားလူအိုေတြကို ဆရာဝန္လူအိုေတြထက္ ပိုေတြ႕ေနရတယ္ ဗ်။
(ဖရန္စြာ ရာဘလယ္)

လက္ရည္က်သြားတယ္???
က်ေနာ္မွာ သမၼတရာထူးမရွိေတာ႔တဲ႔ေနာက္ ေဂါက္ရိုက္တာလည္း ႏိုင္ကို မႏိုင္ေတာ႔ဘူး ဗ်ာ။
(အိုက္ဇင္ ေဟာင္ဝါ၊ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း)

Post a Comment