ဗံုး


လွံ ထမ္းလာတာျမင္ရတယ္၊ ကံ ထမ္းလာတာမျမင္ရဘူး။
ဗုံ ထမ္းလာတာျမင္ရတယ္၊ ဗုံး ထမ္းလာတာမျမင္ရဘူး။
တာရာမင္းေဝက မိုးေခါင္လို႔ တီးတဲ႔ ဗုံသံ တဲ့။
အခု ဘာလို႔တီးတဲ႔ ဗုံးသံပါလိမ္႔!

ျမန္မာေတြက
ဆိုင္းသံ ဗုံသံၾကားရင္ ကခ်င္ ခုန္ခ်င္တယ္။

ဂ်ီဟတ္ေတြက
မိုင္းသံ ဗုံးသံၾကားရင္ ကၾကခုန္ၾကတယ္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ ၿပီးကတည္းက ကမၻာမွာ ဗုံး ႏွစ္မ်ိဳးပဲ ရွိေတာ႔တယ္။
တစ္က ဂ်ီဟတ္ေတြ ေဖာက္တဲ႔ ဗုံးနဲ႔
ႏွစ္က အစုိးရေတြကိုယ္တိုင္ ေဖာက္တဲ႔ ဗုံး။


Post a Comment