လက္ေတြ႔က်က်


ငါတို႔လူမ်ိဳး (စလုံးေတြ) ေတြ စီးပြားေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ ဘာကိုေခၚတာလဲ မင္း သိသလား။
သူတို႔က ကုန္စုံဆိုင္ဖြင္႔တာကို စီးပြားေရးလုပ္တယ္လို႔ ေခၚတာ။ စားေသာက္ ဆိုင္ ဖြင္႔တာ၊ ေရာင္းတာ၊ ဝယ္တာ၊ ဒါပဲ။
သမိုင္းကို ျပန္ၾကည္႔၊ ငါတို႔လူမ်ိဳးက ဘယ္လို ကုန္ပစၥည္းေတြထုတ္ၿပီး စီးပြား ရွာတယ္ ဆိုတာမ်ား ရွိဖူးလို႔လဲ။ လက္ေတြ႔က်စမ္းပါ။
(ရွင္းေရာ၊ ရယ္ရတယ္။ စကၤာပူရီးယန္းေတြ MNC ေတြထဲဝင္ႏိုင္မလား ေမး လို႔ ဆရာႀကီး လီ ေျဖထားတာ)

Post a Comment