စာဖတ္သူသို႔ျပန္စာ

"စကႍာပူေရာက္ ၿမန္မာ အဘိဓာန္ ေလးလဲ သိခ်င္လိုက္တာ" Hnin Wai Aung
5 Hs

1) HDB
2) Hope for high pay
3) High land price in home (Myanmar)
4) High blood blood pressure (Job stress)
5) ဟူး ......
အခုေတာ႔ ဒါပဲ စဥ္းစားလို႔ရတယ္ ဗ်ာ။

Post a Comment