အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာလည္း ေသနတ္ေတြအမ်ားႀကီး၊ ဒါေပမဲ႕

၁။ အင္ဒိုနီးရွား
ေသနတ္ပိုင္ဆိုင္မႈ။ အသက္ ၂၁ မွ ၆၅ ႏွစ္။ ရာဇဝတ္မႈကင္းရွင္း၊ ရုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္း က်န္းမာေၾကာင္း ရဲေထာက္ခံခ်က္လိုအပ္။
တရားမဝင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ။ ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀။
သူတပါးကို နာက်င္မႈ၊ ေသဆုံးမႈ ျဖစ္ခဲ႔ရင္။ ေသဒဏ္။
(အင္ဒိုနီးရွားမွာ ဂ်ကာတာ တစ္ၿမိဳ႕ထဲမွာတင္ပဲ တရားမဝင္တဲ႔ ေသ နတ္ေ ပါင္း ရွစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိ။ ေဈးႀကီး၊ ေမွာင္ခို ေဈးခ်ိဳ)

၂။ မေလးရွား
ေသနတ္ပိုင္ဆိုင္မႈ။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္။ ရဲ ဌာနရဲ႕ စစ္ေဆးမႈခံရ။ ပိုင္ဆိုင္လိုျခင္းရဲ႕ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခိုင္လုံရမယ္။ပါမစ္က်ဖို႔ ၂ ႏွစ္ခန္႔ၾကာ။
တရားမဝင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ။ ဒဏ္ေငြ ရူပီး တစ္ေသာင္း ( ဆင္း ၃၉၁၀ ေဒၚလာ)
သူတပါးကို နာက်င္မႈ၊ ေသဆုံးမႈ ျဖစ္ခဲ႔ရင္။ ေသဒဏ္။
(တရားဝင္ေဈးႏႈံး ရူပီး ေလးေထာင္၊ ေမွာင္ခို ရူပီး သုံးရာ။ ေသနတ္ အေရအတြက္ ၃၇၀၀၀၀ ခန္႔ရွိ)

၃။ ဖိလစ္ပိုင္
ေသနတ္ပိုင္ဆိုင္မႈ။ အသက္ ၂၁ ႏွစ္၊ သုံးစြဲနည္း သင္တန္းတက္ရ၊ ရာဇဝတ္မႈ ကင္းရွင္း၊ ရွည္လ်ားတဲ႔ ရုံး ပရိုစီဂ်ာအတိုင္း ေလ်ွာက္ထားရ။
တရားမဝင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ။ ေထာင္ဒဏ္ ၆ ႏွစ္မွ ၈ ႏွစ္။
သူတပါးကို နာက်င္မႈ၊ ေသဆုံးမႈ ျဖစ္ခဲ႔ရင္။ ေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္မွ ႏွစ္ ၂၀ အထိ။
ေသနတ္အေရအတြက္ ၁.၂ မီလီယံ။ ၆ သိန္းခန္႔က တရားမဝင္ေတာ႔။

၄။ ထိုင္းလန္႔ဒ္
ေသနတ္ပိုင္ဆိုင္မႈ။ ေလ်ွာက္လႊာသက္တန္း တစ္လမွ ႏွစ္လၾကာ။ ကိုယ္ေရးေနာက္ခံ စစ္ေဆး၊ လက္ေဗြႏွိပ္ရ။
တရားမဝင္ ပိုင္ဆိုင္မႈ။ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ (သို႔) ေငြဒဏ္ ဘတ္ ႏွစ္ေသာင္း (သို႔) ႏွစ္မ်ိဳးလုံး။
သူတပါးကို နာက်င္မႈ၊ ေသဆုံးမႈ ျဖစ္ခဲ႔ရင္။ ေသဒဏ္ (သို႔) တစ္သက္ တစ္ ကၽြန္း (သို႔) ေထာင္ဒဏ္ ႏွစ္ ၂၀။
ေသနတ္အေရအတြက္ ၆.၂ မီလီယံ။

ဒါေပမဲ႔....
လူသတ္မႈ ျဖစ္ပြားႏႈံးက ဖိလစ္ပိုင္နဲ႔ ထိုင္းလန္႔ဒ္။ ၉.၅ ရာခိုင္ႏႈံး ခန္႔ရွိတယ္။
ျမန္မာျပည္က အရပ္သား ေသနတ္ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ ရွိဟန္မတူဘူး။ ဒါေပမဲ႔ လူ သတ္မႈ ျဖစ္ပြားႏႈံးက ေတာ႔ပ္ ပဲ။ ၁၀.၂ ရာခိုင္ႏႈံးရွိတယ္။ ((2008)
ျမန္မာေတြလက္ထဲ ေသနတ္ ၆ မီလီယံေလာက္ (ထိုင္းလို) ထည္႔ေပး လိုက္ ရရင္ ဘယ္လိုေနမလဲ။
ပိုၿပီး ထိမ္းသိမ္းလာၾကမလား
အကုန္ပဲ ေသကုန္မလား။


Ref: ST, Aug, 8,2013

Post a Comment