ဆရာမနဲ႔ ညီညီ

ဆရာမ။ ။ ညီညီေရ၊ အထက္လူႀကီးနဲ႔ ေမာင္း(ခလုပ္) က်ိဳးေနတဲ႔ ေသနတ္ ရဲ႕ တူညီတဲ႔အခ်က္က ဘာလဲ ေျပာျပႏိုင္မလား။

ညီညီ ။ ။ ေျပာျပႏိုင္ပါတယ္ ဆရာမ။ "Both don't work but you can't fire them." ပါ။

ဆရာမ။ ။ ဒါျဖင္႔ ေအာက္လမ္းဆရာနဲ႔ ေဂါက္သီးရိုက္ သမားကေရာကြယ္။

ညီညီ ။ ။ ေျမႀကီးကို ေတာင္ေဝွးနဲ႔ရိုက္ရင္ ေရွးတုံးက ေအာက္လမ္းဆရာ လို႔ေခၚၿပီး ဒီေန႔ေတာ႔ ေဂါက္သီးရိုက္သမားလို႔ေခၚပါတယ္ ဆရာမ။ ေျမႀကီး ကို ေတာင္ေဝွးနဲ႔ရိုက္ရင္ ျမန္မာျပည္မွာေတာ႔ အၿငိမ္းစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး လို႔ လည္းေခၚပါတယ္ ဆရာမ။

Post a Comment