လူ႔အႀကိဳက္


ေကာင္းတိုင္း လူ ႀကိဳက္မယ္ မဆိုႏိုင္ဘူး။
ဖ်ာဝင္ခင္းမယ္႔လူက ပြဲဆူတာႀကိဳက္တယ္၊
မတရား စီးပြားရွာမယ္႔လူက ျပည္ ပ်က္တာႀကိဳက္တယ္၊
ခါးပိုက္ႏိႈက္မယ္႔လူက လူက်ပ္တာႀကိဳက္တယ္၊
ခိုးမယ္႔လူက အေမွာင္ႀကိဳက္တယ္၊
လိမ္းစာမယ္႔လူက လူေတြ "အူ" တာႀကိဳက္တယ္။

Post a Comment