ကမၻာ႔ဘာသာႀကီးမ်ားအေၾကာင္း


ပထမဆုံး ကက္သိုလစ္ ခရစ္ယန္ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကိုၾကည္႔ရေအာင္။
သူကေတာ႔ အရာခပ္သိမ္း ဘုရား႐ွင္အလိုေတာ္က် စစ္စစ္ပဲ။
Catholicism: If "shit" happens, I deserve it.

ပရိုတက္စတင္႔က ခရစ္ယန္ခ်င္းတူေပမဲ႔ အားစိုက္မႈ လူပဓာန ဝါဒ ကို ေရွ႕တန္းတင္လာတယ္။
Protestantism: "Shit" won't happen if I try harder.

ဂ်ဴးဘာသာကေတာ႔ အျပစ္တင္သံေလးနဲ႔ စူးစမ္းၾကည္႔တယ္။
Judaism: Why does this "shit" always happen to me?

ဗုဒၶဘာသာကေတာ႔ ဝိဘဇၨသေဘာနဲ႔ ေမးခြန္းတက္တယ္။
Buddhism: When "shit" happens, is it really shit?

အစၥလမ္ကေတာ႔ ဘာျဖစ္ျဖစ္ တစ္ေၾကာင္းဆြဲပဲ။
Islam: If "shit" happens, take a hostage.

ဟိႏၵဴကေတာ႔ အတိတ္ကို လက္ညွိဳးျပန္ထိုးျပတယ္။
Hinduism: This "shit" happened before.

ဘယ္ ဘာသာေတြ ဘာေတြေျပာေျပာ ဘာသာမဲ႔နဲ႔ေတြ႔ေတာ႔ ကိစၥျပတ္ေရာ။
Atheist: No "shit".
(Ref: The World Joke Book)

Post a Comment