မေလးရွားရဲ႕ ရာစုဝက္ သမိုင္း တဲ႔

ဖတ္ၾကည္႔ေတာ႔ ျမန္မာနဲ႔ ေတာ္ေတာ္တူေနတယ္။
တရုတ္၊ အဂၤလိပ္ ႏွစ္ဘာသာဆိုေတာ႔ ျမန္မာလိုေတာင္ မလိုေတာ႔ပါဘူး။

50 年前,大家說,馬來西亞 真好,好過香港,甚至日本。
50 years ago people said: Malaysia is very good, better than Hong Kong and even Japan .

30 年前,大家 說,馬來西亞還不錯,比得上韓國、台灣(不提香港和日本了)。
30 years ago people said: Malaysia is not bad, comparable to S. Korea and Taiwan . (No mention of Hong Kong and Japan any more).

20 年前,大家 說,馬來西亞還可以,至少超越中國、泰國(不能和台、韓比了)。
20 years ago people said: Malaysia can do lah, at least better than China and Thailand (Cannot compare with Taiwan and Korea lah)

10 年前,大家 說,馬來西亞再差,還不至於像越南、印尼(中國已是不同級別)。
10 years ago people said: No matter how bad Malaysia is, cannot be worse than Vietnam and Indonesia ok-lah. ( China is already in a different category).

今日,越南和印尼的經濟成長率遙遙領先大馬, 社會活力和知識發展也勝過一籌;距離愈來愈近了。
Today, the economic growth rate of Vietnam and Indonesia already far exceeded Malaysia , Social activity and intellectual development of the country is also better, the gap between us and them is closing up.

怕甚麼,還有菲律賓和柬埔寨、緬甸。
Why worry? there are still Philippines , Cambodia and Myanmar behind us.

但是,一位經濟學家最近到菲律賓考察之後,認為再過 20 年,大馬可以取代菲律賓,出口馬籍女傭到全世界了。
However, according to an economist who recently surveyed Philippines, he think in 20 years' time, Malaysia can replace Philippines to become the World exporter of Malaysian maids.

Post a Comment