လီကြမ္းယု စာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲ

" နား၀င္မခ်ိဳတဲ့ အမွန္တရားမ်ား "
ဇင္ေ၀ေသာ္ ျမန္မာျပန္ေသာ
Lee Kuan Yew ရဲ႔ Hard Truths to Keep Singapore Going
ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္
Central Hotel, Yangon
ေန႔လည္ ၁း၀၀ နာရီ မွ ၃း၀၀ နာရီ 


(စိတ္ကူးခ်ိဳခ်ိဳမွ ပံုႏွိပ္၍ မ်ိးဆက္သစ္ စာေပမွ ျဖန္႔ခ်ီမည္။)


ရပ္နီးရပ္ေ၀းမွ မိတ္ေဆြမ်ား အားလံုးကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။


ဒါနဲ႔ ကမ္းလက္လည္း အဲဒီေန႔မွာ ၂ ႏွစ္သား ျပည့့္ျပီ။

ေလးစားစြာျဖင့္
ဇင္ေ၀ေသာ္

Post a Comment