ကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေျဖလႊာ


ေမး။ ။အစာေၾကခ်က္ျခင္း စစ္စတန္ကို ရွင္းျပပါ။
ေျဖ။ ။ အရွတိုက္တြင္ ညာလက္ျဖင္႔စတင္ၿပီး ဘယ္လက္ျဖင္႔ အဆုံးသတ္ေပး ရသည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ (အျခားတိုက္ေတြမွာေတာ႔ မသိပါ)

ေမး။ ။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးကို ဘယ္ေလာက္ၾကာေအာင္ တိုက္ခိုက္ခဲ႔ၾက ပါသလဲ။
ေျဖ။ ။ ေတာ္ေတာ္ၾကာပါသည္။ အတိအက်ဆိုရလ်င္ စာမ်က္ႏွာ ၂၃ တစ္ဝက္ မွ ၄၆ အဆုံး အထိျဖစ္ပါသည္။

ေမး။ ။ခ်ာလီရဲ႕ ေရခဲေသတၱာထဲမွာ ေခ်ာ႔ကလက္ ၅၀ ေတာင္႔ရွိၿပီး ၃၅ ေတာင္႔ ကို စားလိုက္လ်င္ သူ႔မွာ ဘယ္ေလာက္က်န္မည္နည္း။
ေျဖ။ ။ သူ႕မွာ ဆီးခ်ိေသြးခ်ိဳဳ က်န္ခဲ႔ပါသည္။

Post a Comment