တရုတ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ဆူဟာတိုေပၚအျမင္


လာဘ္စားခ်င္ စားပါေစေပါ႔၊ ႏိုင္ငံကို အစစတိုးတက္ေအာင္လုပ္ေပးေနရင္ ၿပီးတာပဲ။
အေနာက္တိုင္းသားအျမင္က
ႏိုင္ငံကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေပးရမွာက ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕တာဝန္၊
လာဘ္စားမႈက ကိုယ္က်င္႔တရားပ်က္မႈသာျဖစ္တယ္။ မဆိုင္။

ကမၻာေပၚမွာ အင္တာနက္လြတ္လပ္ခြင္႔မရွိေသာေလးႏိုင္ငံ
တရုတ္သတင္းစာအရ
၁။ အီရန္
၂။ က်ဴးးဘား
၃။ ေျမာက္ကိုရီးယား
၄။ အျခားတစ္ႏိုင္ငံ
ကမၻာ႔သတင္းစာေတြအရ
၄။ အျခားတစ္ႏိုင္ငံဟူသည္ တရုတ္။

စာအုပ္ေတြဘာသာျပန္ရာမွာ ဟိုအပိုင္းျဖတ္၊ ဒီအပိုင္းျဖတ္မလုပ္ရတာအတြက္
(က်န္တာေတြေတာ႔ ကိုယ္လည္းသိပ္မသိ)
ဦးသိန္းစိန္ကို ေက်းဇူူးတင္မိတယ္။

Post a Comment