သနားရင္


အရွင္ဘုရား
လူသားကို သနားရင္
လႈိင္းမရိွတဲ႔ ပင္လယ္ျပင္ကို ေပးမသနားပါနဲ႔
လိႈင္းျဖတ္နည္း ေဒသနာတစ္ပုဒ္ကိုသာ
ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေဟာၾကားေတာ္မူပါ
ကၽြႏ္ုပ္ကား အသိဉာဏ္ ႏုံနည္းလွပါ၏။

Post a Comment