လြယ္လြယ္ေလးေျပာရင္ရတယ


အဂၤလိပ္စာကို အပတ္တကုတ္ေလ႔လာေနခ်ိန္ မႏၲေလးေတာင္ေျခမွာ ေတြ႔ သမ်ွ အျဖဴ ေရာင္လူတိုင္းကို အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတစ္ခုလို႔ ထင္မွတ္ထားခဲ႔ မိတယ္။
ထိုစဥ္ အတုမရွိေက် ာင္းေတာ္ႀကီးက ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ဆဲကာလထဲမွာ။
"Reconstructing" လို႔ေျပာမိသည္ကို အဂၤလိပ္တစ္ေယာက္က "Renovating" လို႔ေျပာရင္ ရတယ္လို႔ ျပင္ေပးသြားတယ္။
အေမရိကန္တစ္ေယာက္နဲ႔ေတြ႔လို႔"Renovating" ေျပာလိုက္မိတဲ႔အခါ ယင္း အေမရိကန္က"Remaking" လို႔ လြယ္လြယ္ေလးေျပာရင္ရတယ္။
ဒါဆို လြယ္လည္းလြယ္၊ လူတိုင္းလည္း နားလည္တယ္၊ လူျဖဴ တိုင္း အဂၤလိပ္ မေကာင္းဘူး။ အလြယ္ဆုံးစကားကုိသုံးတာ အေကာင္းဆုံးလို႔ ပညာေပးသြား ခဲ႔တယ္။
အေမရိကန္က အဂၤလိပ္ထက္လြယ္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္ခဲ႔တယ္။ ဒါသာျဖစ္တယ္၊ ဒီစကားက အဂၤလိပ္စကား

Post a Comment