ကာမဂုဏ္အျပစ္နဲ႔ ပါရမီ


သရက္သီး သီးတဲ႔အပင္က လူေတြခိ်ဳးဖ်က္တာခံရတယ္။
မသီးတဲ႔အပင္က လူေတြရဲ႕ ခ်ိဳဴးးဖ်က္တာကိုမခံရဘူး။
(ကာမဂုဏ္အျပစ္ကို ျပဆိုရာေပးတဲ႔ ဥပမာ)


ပါရမီအေနနဲ႔ၾကည့္ေတာ႔ ခ်ိဳးဖ်က္တာခံရေတာ႔ေကာ အေၾကာင္းလား။
အျမစ္နဲ႔ပင္စည္ရွိတာပဲ၊ ထပ္ေဝစည္၊ ထပ္ပြင္႔၊ ထပ္သီးေပါ႔။
လူေတြ သရက္သီးစားရတာေပါ႔။(စြန္႔ျခင္းငါးပါးအျမင္)
မသီးတဲ႔သရက္ပင္က အဓိပၸါယ္ေတာင္ မဲ႔ေနေသးတယ္။


image from http://sharp.toonpeps.com/

Post a Comment