မေန႔က ေျပာမိသည့္ စကား


သစၥာေစာင္႔သိမႈ သုံးမ်ိဳးရွိတယ္။
၁။ နယ္ပယ္က်ဥ္း (လူမ်ိဳး၊ လူမ်ိဳးစု၊ ေဒသစြဲစသည္)အေပၚ သစၥာေစာင္႔သိမႈ (Narrower Royalties) ။ ျပည္တြင္းေရး ပဋိပကၡေတြကို ျဖစ္ေစတယ္။
၂။ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေတာ္အေပၚ သစၥာေစာင္႔သိမႈ(Royalty to Nation State)။ ျပည္တြင္းေရး ပဋိပကၡေတြနည္းသြားေပမဲ႔ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပဋိပကၡက်န္ေနတတ္။
၃။ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ သစၥာေစာင္႔သိမႈ(Political Royalty)။ သူက အက်ယ္ျပန္႔ဆုံးျဖစ္ၿပီး အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ပဋိပကၡကို အမ်ားႀကီး ေလ်ွာ႔ ခ်ႏိုင္တယ္။
(ဦးဝင္းတင္ဟာ ၃ အထိ ရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းမိတယ္။)
(Ref: The Clash of Civilization)

Post a Comment