ဘရိတ္သရုဖ္(Break through)


အစဥ္အလာကို ထိန္းသိမ္းတာက ေကာင္းပါတယ္။
ဒါေပမဲ႔ ဘရိတ္သရုဖ္(Break through) ျဖစ္သြားသူေတြက အစဥ္အလာ ကို ေဖာက္ဖ်က္တာမ်ားတယ္။
အစပိုင္းမွာ သူတို႔ယုံၾကည္မႈကို ၉၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက လက္မခံတတ္ဘူး။ မေစာင္႔စည္းႏိုင္သူက ပ်က္ရယ္ေတာင္ ျပဳတတ္တယ္။
(အိုင္းစတိုင္းအစ ဘီးလ္ဂိတ္အဆုံး၊ တကယ္က အိုင္းစတိုင္းလည္း အစမဟုတ္၊ ဘီးလ္ဂိတ္လည္း အဆုံးမျဖစ္ႏိုင္)
အင္ဒီဗီက်ဴယယ္လစ္ဇင္က မကြယ္ႏိုင္ဘူး။ မကြယ္သင္႔ဘူး။
ျမန္မာစကားပုံက "ခတ္ကြင္းျပင္ေနတာနဲ႔ ရြာသစ္ႀကီးေရာက္ၿပီ" ပဲ။
သူ တကယ္ခတ္မွာဆိုရင္ ခတ္ကြင္းျပင္ပါေစ၊ ရြာသစ္ႀကီးလြန္ေတာ႔ အေၾကာင္းလား။
"ရြာသစ္ႀကီးမေရာက္ခင္ ခတ္ကြင္းျပီးေနမွရမယ္" ဆိုတဲ႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ နဲ႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာ ႐ြက္ၾကမ္းေရႀကိဳျဖစ္ဖို႔မ်ားတယ္။
ခတ္ကြင္းျပီးခ်ိန္ကို ဂရုမစိုက္တာက R&D ပါပဲ။

Post a Comment